Neuroflow - Przetwarzanie słuchowe Warszawa

NEUROFLOW® Aktywny Trening Słuchowy to pierwszy w Polsce interaktywny trening
wyższych funkcji słuchowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami przetwarzania
słuchowego oraz dzieci z grupy ryzyka tych zaburzeń od 4 roku życia.
Pacjenci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego często zachowują się tak, jakby miały problemy
ze słyszeniem. Podstawowe badania często nie wykrywają żadnych zaburzeń, a mimo to osoby te
mają trudności z różnicowaniem dźwięków mowy, koncentracją uwagi słuchowej i rozumieniem
tego, co się do nich mówi, szczególnie w hałasie. Te czynniki mogą powodować trudności w
uczeniu się i wpływać negatywnie na rozwój dziecka.

Jeżeli Twoje dziecko ma trudności:

w skupieniu uwagi,
w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych,
z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas,
z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych,
prosi często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi,
często sprawia wrażenie nieobecnego,
chorowało na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miało
przerośnięty migdałek gardłowy.

Wówczas należy sprawdzić, czy przyczyną trudności w uczeniu się dziecka nie są zaburzenia
przetwarzania słuchowego APD. Ze względu na złożoną naturę funkcjonowania mózgu, APD może
towarzyszyć innym zaburzeniom rozwojowym, takim jak: Autyzm, Zespół Aspergera, opóźniony
rozwój mowy, specyficzne zaburzenia rozwoju językowego (SLI), zaburzenia uwagi bez
nadreaktywności (ADD) lub zaburzenia uwagi z nadreaktywnością (ADHD), specyficzne trudności
w nauce oraz dysleksja.

Aktywny Trening Słuchowy metodą Neuroflow® usprawnia:

różnicowanie dźwięków mowy, naukę czytania i pisania, naukę języków obcych,
utrzymanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i hałasie,
podzielność uwagi, gdy jednocześnie mówi kilka osób,
wydłuża pamięci słuchową,
rozwija mowę, prawidłową artykulację i melodię języka.

W efekcie skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania,
pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Aktywny trening słuchowy ATS Neuroflow

Neuroflow jest terapią usprawniającą procesy komunikowania i uczenia się dziecka, umożliwia
poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Został opracowany na podstawie najnowszych
badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii.

Aktywny trening słuchowy Neuroflow podzielony jest na 3 etapy. Każdy etap treningu słuchowego
poprzedzony jest diagnozą przeprowadzaną przez certyfikowanego providera, na podstawie której
przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Sesje treningowe odbywają się 3 razy
w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Trening odbywa się w domu dziecka pod
nadzorem jednego z rodziców lub w gabinecie terapeuty. Cała trzyetapowa terapia trwa około 6-8
miesięcy z wykorzystaniem Platformy APD – Medical.

Wymagania techniczne
Do rozpoczęcia treningu słuchowego Neuroflow w domu potrzebny jest podstawowy sprzęt
komputerowy: komputer stacjonarny lub laptop, słuchawki stereofoniczne i dostęp do internetu.

Oferta:
Diagnoza wstępna - 350 zł
Rediagnozy przed kolejnym treningiem słuchowym - 250 zł
Terapia - Trening słuchowy NEUROFLOW Etap 1 (24 sesje) - 320 zł
Terapia- Trening słuchowy NEUROFLOW Etap 2 (24 sesje) - 310 zł
Terapia -Trening słuchowy NEUROFLOW Etap 3 (24 sesje) - 300 zł

Źródło: www.neuroflow.pl

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768