Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna Warszawa

Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym:
- przejawiających trudności w nauce czytania, pisania, w tym dzieci z ryzykiem dysleksji,
dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią

- zaburzeniami ze spektrum autyzmu

- trudnościami z koncentracją uwagi oraz nadaktywnością (ADHD)

- nieśmiałych, mających problem z niską samooceną

- przejawiających trudności z nawiązywaniem pozytywnych kontaktów z rówieśnikami

Podstawowym celem terapii jest stworzenie dla dzieci możliwości wszechstronnego rozwoju
umysłowego, psychicznego i społecznego.

Cele terapeutyczne osiągane w trakcie terapii z dzieckiem:

• doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i
ortograficznym pisania

• wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej

• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych

• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach

• rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka

• mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności

• wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości

• dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do
osiągnięcia intelektualnego sukcesu

• rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron

Terapia prowadzona jest przez psychologa z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb dziecka i
odbywa się w przyjaznej atmosferze.
Pierwszym krokiem jest poznanie potrzeb oraz trudności dziecka, jego funkcjonowania a także
rozmowa z rodzicem/opiekunem dziecka i wspólne ustalenie celu terapii, omówienie zasad
współpracy.
Podczas zajęć wykorzystywane są materiały multimedialne rozwijające zainteresowania dziecka i
motywujące go do pokonywania trudności oraz wykonywania nowych zadań.
Podstawą skutecznej terapii jest systematyczność, zaangażowanie oraz współpraca rodzica z
terapeutą.

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.” Janusz Korczak

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest
radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście
samodzielności, opanowania, władania.” Janusz Korczak

Cennik:

Konsultacja psychologiczna - 1 spotkanie 50 min. - 150 zł / 170 zł

Terapia psychologiczna-pedagogiczna dziecka – 1 spotkanie 50 min. – 150 zł / 170 zł

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768