Diagnoza i terapia pedagogiczna

Terapia prowadzona jest przez psychologa z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb dziecka i odbywa się w przyjaznej atmosferze.

Podstawowym celem terapii jest stworzenie dla dzieci możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Diagnoza i terapia pedagogiczna obejmuje:

⁃ ocenę ryzyka dysleksji dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji

⁃ ocenę przyczyn trudności w nauce czytania i pisania dla dzieci w wieku 8 lat

⁃ zajęcia prowadzone w oparciu o realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Zajęcia będą obejmowały następujące obszary:

• funkcje słuchowo-językowe,

• funkcje wzrokowe,

• nauka liter,

• czytanie, pisanie,

• motoryka mała i duża,

• percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,

• percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,

• koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,

• grafomotoryka,

• znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,

• kształtowanie analizy i syntezy językowej,

• poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,

• kształtowanie kompetencji syntaktycznych,

• koncentracja, pamięć i uwaga.

Z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, rozwijających zainteresowania dziecka i motywujących go do pokonywania trudności oraz wykonywania nowych zadań.

Cele terapeutyczne osiągane w trakcie terapii z dzieckiem:

• stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,

• doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,

• wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,

• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych,

• słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),

• rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,

• mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,

• wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,

• dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,

• rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,

• nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Symptomy ryzyka dysleksji w okresie przedszkolnym (3-5 lat):

Funkcjonowanie ruchowe. Dziecko ma obniżoną sprawność ruchową w zakresie ruchów całego ciała, która objawia się tym, że dziecko: porusza się niezgrabnie, często przewraca się i potyka o przeszkody oraz spada z krzesła, słabo biega, ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, np. podczas chodzenia po krawężniku, z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym, hulajnodze, jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach wymagających rzucania i chwytania piłki oraz podskakiwania i przeskakiwania (motoryka duża). Dziecko przejawia słabą sprawność ruchową rąk, której symptomami są: trudności i niechęć do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych, tj. zapinanie małych guzików, sznurowanie butów; ogólny brak zainteresowania zabawami manipulacyjnymi, np. nawlekaniem korali (motoryka mała).

Koordynacja wzrokowo-ruchowa. Występują trudności w budowaniu z klocków, niechęć do rysowania, wykonywanie bardzo uproszczonych rysunków, nieprawidłowy chwyt ołówka w palcach (dziecko rysuje za mocno lub za słabo przyciska ołówek podczas rysowania), nie umiejętność rysowania koła – w wieku 3 lat, kwadratu i krzyża – w wieku 4 lat, trójkąta i kwadratu opartego na kącie – w wieku 5 lat. Funkcjonowanie wzrokowe. Dysfunkcje w rozwoju objawiają się nieporadnością w rysowaniu (rysunki bogate treściowo, ale prymitywne w formie, trudności w składaniu obrazków z części, problemy w układaniu puzzli, wykonywaniu układanek, mozaiki.

Funkcje językowe. Zaburzenia w tej sferze uwidaczniają się opóźnieniem rozwoju mowy, nieprawidłową artykulacją wielu głosek, trudnościami z wypowiadaniem nawet niezbyt złożonych wyrazów (częste przekręcanie wyrazów i zwrotów), wydłużonym okresem posługiwania się neologizmami dziecięcymi, trudnościami z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji, trudnościami z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw (szczególnie sekwencji nazw, tj. pory dnia, nazwy posiłków), trudnościami z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek, trudnościami z budowaniem wypowiedzi, używaniem głównie równoważników zdań i zdań prostych, małym zasobem słownictwa.

Proces lateralizacji. Brak przejawów preferencji jednej ręki (opóźniona lateralizacja) oraz brak orientacji w schemacie ciała i przestrzeni (nie umie wskazać prawej ręki).

Wystąpienie powyżej opisanych objawów powinno być sygnałem dla konieczności pracy z dzieckiem w kierunku wspomagania jego rozwoju i stymulowania funkcji, których rozwój jest opóźniony.

DIAGNOZA I TERAPIA – cennik:

Terapia psychologiczna/pedagogiczna dziecka – spotkanie 50 min. – 150 zł/180 zł

Zajęcia będą mogły być prowadzone również w trybie on - line w oparciu o program i narzędzia multimedialne.

 

ul. Przy Parku 36,

02-384 Warszawa

tel. 502-374-001

kontakt@pewnystart.org

KONTO BANKOWE
mBank 
26 1140 2004 0000 3402 8274 2768